Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viafoodforsoul foodforsoul
Czuję się, jakbym umarł, ale dalej musiał żyć.
— Stephenie Meyer – Chemik
Reposted fromnyaako nyaako viafoodforsoul foodforsoul
6912 9bad 420
Reposted fromnyaako nyaako viadefinicjamilosci definicjamilosci

July 06 2015

incidentalcomics:

Phases of the Melon

Happy soon-to-be-summer from Incidental Comics!

Reposted fromhairinmy hairinmy viaumierajstad umierajstad
4504 41ad 420
Reposted frommaniamania maniamania viasurpriseme surpriseme
3221 86be
2886 4e94 420
5590 dd52 420

June 05 2015

3060 5220
trochę bardzo

June 01 2015

Życie jest piękne. Trzeba tylko brać odpowiednie leki.  
— mzyk.soup.io
Reposted fromAng3ll Ang3ll viakortyzol kortyzol

May 25 2015

4354 f207 420
Reposted fromraksha raksha viaarrependimento arrependimento

May 21 2015

7167 9b83 420
Reposted fromrol rol viawrazliwa wrazliwa
8665 7048 420

darthxochitl:

that guy is about to battle like thirty cats 

[reddit]

Reposted fromashauntoremember ashauntoremember viacemek cemek
0636 94fd 420
Reposted frommartynkowa martynkowa viasurpriseme surpriseme
8979 2eb6 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl