Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2019

3702 b238 420
Reposted fromsnuggle snuggle viahornypigeon hornypigeon
8177 1b61 420
6876 b7db 420
...
3254 f0b4 420
Reposted fromolaosa olaosa viazapachsiana zapachsiana
2751 9f5a 420
bohater.
Reposted fromlexxie lexxie viadefinicjamilosci definicjamilosci
2751 9f5a 420
bohater.
Reposted fromlexxie lexxie viadefinicjamilosci definicjamilosci

February 18 2019

0499 8eaa 420
Reposted fromowca owca viadoubleespresso doubleespresso
7935 4060 420

July 19 2018

4600 8ef1 420
Flicka_Elisa
Reposted fromPoranny Poranny viasmutnazupa smutnazupa

July 07 2018

Chciał zwyciężyć wszystkojedność i bylejakość. Żył rozumem, ale zbyt namiętnie. Za to zabiło go uczucie, zdradzone przez abstrakcję.
— Sławomir Mrożek, Tango.
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
jest we mnie
kałuża w której
w dzieciństwie
zatonęła mi cała flota papierowych statków
które już nigdy nie zmartwychwstaną.
— Jarosław Borszewicz (via alwaystakecontrol)
8330 926c
Reposted fromajema ajema viawolalabym wolalabym

June 05 2018

6023 b85b 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahornypigeon hornypigeon
7861 ceff 420
Reposted fromdestructives destructives viaaltopalto altopalto

April 27 2018

0879 a71d 420
Reposted fromMatalisman Matalisman viahornypigeon hornypigeon

January 27 2018

i do zaoferowania mam tylko chłód ale on mówi do mnie słońce.
Reposted fromorchis orchis vianietutejsza nietutejsza
7254 f2f6 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl