Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

2469 9eaf 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viauciekam uciekam
6496 9af2 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viapaasiak paasiak
4688 994e 420
Reposted frompiehus piehus viazapachsiana zapachsiana
Ze wszystkich miesięcy najmniej lubił listopad, bo to miesiąc kurczącego się dnia, niknącego światła i niepewności, która jak sierota błąka się między jesienią a zimą.
— John Verdon "Wyliczanka"
Reposted fromyourtitle yourtitle viafoodforsoul foodforsoul
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viazapachsiana zapachsiana
5320 a27e 420
Jarosław Borszewicz 
Reposted fromunr-eal unr-eal

November 10 2017

Reposted frombluuu bluuu
5380 a36c 420
Reposted fromAlcea Alcea viacats cats
3405 77f4 420
Reposted fromtfu tfu viawolalabym wolalabym
4526 58a5 420
Reposted fromunr-eal unr-eal
5219 e8cc 420
Michael Kenna - Forest Edge, Hokuto, Hokkaido, Japan 2004
Reposted fromvolldost volldost viaumierajstad umierajstad

November 02 2017

9629 7b1f 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viahairstyles hairstyles
9469 37d0 420
Reposted fromnoja noja viaumierajstad umierajstad
W srebrzyste pola chciałbym z Tobą iść i marzyć cicho o nieznanym bycie, w którym byś była moją samotnością, i w noc tę prześnić całe moje życie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy
Reposted fromlovvie lovvie viaarizonadream arizonadream
6926 406c 420
Reposted fromgrubas grubas viaarizonadream arizonadream

July 12 2017

7085 aaaf 420
Reposted fromalicemeow alicemeow viahope hope
Przynajmniej na zewnątrz sprawiałam wrażenie pozbieranej.
— Becca Fitzpatrick, Cisza
6320 2610 420
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viawolalabym wolalabym
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl