Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2018

6023 b85b 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahornypigeon hornypigeon
7861 ceff 420
Reposted fromdestructives destructives viaaltopalto altopalto

April 27 2018

0879 a71d 420
Reposted fromMatalisman Matalisman viahornypigeon hornypigeon

January 27 2018

i do zaoferowania mam tylko chłód ale on mówi do mnie słońce.
Reposted fromorchis orchis vianietutejsza nietutejsza
7254 f2f6 420
2007 0247 420
Reposted fromnebthat nebthat viamefir mefir
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viamefir mefir

January 26 2018

Kobiety nie poddają się bez powodu. Najczęściej przestają walczyć dlatego, że czują się niedoceniane i zmęczone tym, że ktoś kto miał być ich całym światem nie potrafił ofiarować im choćby małej części swojego czasu i odrobiny uwagi…
— Rafał Wicijowski
Reposted frombluuu bluuu viacheersbaby cheersbaby

January 15 2018

siedzę i czekam
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
5324 9642 420

January 02 2018

Kobieta potrzebuje bliskości mężczyzny,

a nie świadomości że jest zajęta.

December 30 2017

Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę,że jest inny.
— K. Grochola

December 28 2017

8228 3986
Reposted fromczajnikq czajnikq viakjuik kjuik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl